You cannot see this page without javascript.

Home | Login | ENGLISH
  teb1_off.gif teb2_on.gif  

icon2.gif 졸업생 현황

icon.gif 석사과정 연도별 졸업인원  

구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년
               

 

icon.gif 박사과정 연도별 졸업인원  

구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년
               

 

icon.gif 석사과정 진로현황  

구분 진학 대학전임 취업 기타
본원진학 타대학 진학 유학
             

 

icon.gif 박사과정 진로현황  

구분 취업 기타
대학전임 산업체 Post-doc.
         

 

icon2.gif 연도별 박사 졸업생 논문실적 

구분 졸업생수 SCI 논문수 1인당 논문실적
2010년 2월      
2010년 8월      
2011년 2월      
2011년 8월      
2012년 2월      
2012년 8월      
2013년 2월      
2013년 8월      
2014년 2월      
2014년 8월      
2015년 2월      
2015년 8월      
2016년 2월